ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smash up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smash up*, -smash up-

smash up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smash up (phrv.) ทำลาย See also: ทำให้เสียหาย Syn. bang up, bash up, batter up, mash up, prang up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Daddy was mean to me, so I'm gonna smash up all his toys.""ป๊ะป๋าใจร้ายกับผม ผมจะพังของเล่นพ่อซะ"
I'm sure he'd love to smash up some of your mannequins at his next photoshoot.ฉันมั่นใจว่าเขาต้องอยากทุบหุ่นจำลองของคุณให้เละ ในงานถ่ายชุดต่อไปของเขา

smash up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
叩き潰す[たたきつぶす, tatakitsubusu] (v5s) to smash up; to defeat crushingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smash up
Back to top