ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

small number of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *small number of*, -small number of-

small number of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[men, ㄇㄣ˙, 们 / 們] plural marker for pronouns and a small number of animate nouns

small number of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่น้อย[X] (mai nøi) EN: not a small number of ; not a small amount of ; quite a few ; quite a bit FR: non négligeable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า small number of
Back to top