ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slack away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slack away*, -slack away-

slack away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slack away (phrv.) คลายออก Syn. slack off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slack away
Back to top