ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skin up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skin up*, -skin up-

skin up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skin up (phrv.) ปีนป่ายขึ้นไป Syn. shin up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Peel your skin up over your head and tie knot in it. You don't die from this.ฉันจะเฉือนเอวแก แล้วฉีกเนื้อมาผูกเป็นโบว์บนหัว
Old Man Carrucan ain't gonna appreciate this, now. She work in the house, John. You could mess her skin up, and you gonna mess her up and she ain't gonna be worth... she ain't gonna be worth a damn thing.หล่อน.. หล่อนจะไม่ทำอะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skin up
Back to top