ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skin down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skin down*, -skin down-

skin down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skin down (phrv.) ปีนป่ายลง Syn. shin down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skin down
Back to top