ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sit down under

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sit down under*, -sit down under-

sit down under ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sit down under (phrv.) เผชิญกับ See also: ทนทุกข์ทรมานจาก (สิ่งที่ไม่ดี) โดยไม่บ่นหรือต่อต้าน Syn. lie down under

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sit down under
Back to top