ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sing together

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sing together*, -sing together-

sing together ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sing together (phrv.) ร้องพร้อมกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ we will sing together throughout everything ♪♪ we will sing together throughout everything ♪
I'm really glad we could sing together one last time before you left to be Mr. Hollywood.ฉันดีใจจริงๆที่เราได้ร้องเพลงด้วยกัน ครั้งสุดท้าย ก่อนนายจะไป เป็นมิสเตอร์ฮอลลีวูด
We can sing together how you saved the grateful Chinos.เรามาร้องเพลงด้วยกัน บรรยายว่าเจ้าช่วยพวกคนจีนไว้ยังไง
Settle down. To celebrate you two making up why don't you sing together?นั่งอย่างสบายๆ เพื่อฉลองการคืนดี ทำไมเธอไม่ร้องเพลงคู่กันล่ะ?
I think we were meant to sing together, don't you?เราเกิดมาร้องคู่กัน ว่ามะ?
We can all sing together.เราต้องการอีกเพลง ที่เราจะร้องด้วยกัน
She sees our great nation rising together, making strong advancement in nuclear technology.เธอเห็นประเทศของพวกเรายืนหยัดด้วยกัน ทําให้แข็งแรงก้าวหน้าเรื่องนิวเคลียร์เทคโนโลยี
All I want is for you guys to go out there and sing together.แต่ครูต้องการให้\ พวกเธอออกไปตรงนั้น แล้วร้องเพลงด้วยกัน
Okay, we may not be able to sing together, but we have 42 days left to at least be friends.โอเค เราอาจจะไม่ได้ร้อง เพลงด้วยกันอีกครั้ง แต่เราเหลืออีก 42 วัน ที่อย่างน้อยเรายังเป็นเพื่อนกันได้
Before you graduate, can we sing together?ก่อนที่เธอจะเรียนจบ ชั้นอยากจะร้องเพลงกับเธอ
You were patients there together, you were released together, and I am alarmed to see that you are now relapsing together.พวกคุณเคยเป็นคนไข้ที่นั่นด้วยกัน พวกคุณถูกปล่อยตัวพร้อมกัน และผมตกใจที่เห็นว่า พวกคุณกำลังกลับไปเป็นแบบนั้นอีก
Wait. You want us to sing together?เดี๋ยว คุณจะให้เราร้องคู่กันเหรอ

sing together ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
互用[ごよう, goyou] (n) using together; using in turn
会飲[かいいん, kaiin] (n,vs) drinking and carousing together
併用(P);並用[へいよう, heiyou] (n,vs) using together (jointly); used at the same time; (P)
混用[こんよう, konyou] (n,vs) mixing or using together

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sing together
Back to top