ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

since then

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *since then*, -since then-

since then ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屈原纪念馆[Qū Yuán jì niàn guǎn, ㄑㄩ ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 屈原纪念馆 / 屈原紀念館] Qu Yuan memorial hall in Zigui County 秭歸縣|秭归县, Hubei, built in 1982 and a major tourist attraction since then

since then ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれっきり[, arekkiri] (exp) since then
あれ以来[あれいらい, areirai] (exp) since then
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that
その時以来[そのときいらい, sonotokiirai] (adv) since that time; since then; from that point (on)
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there

since then ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นับจากนั้น[X] (nap jāk nan) EN: since then FR: depuis lors
นับจากนั้นมา[X] (nap jāk nan) EN: since then ; from that time on FR: depuis lors
ตั้งแต่นั้นมา[conj.] (tangtaē nan) EN: from that time on ; from then on ; since then FR: depuis lors ; dès lors

since then ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seitdem; seither {adv}; seit damals; seit der Zeitsince then

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า since then
Back to top