ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sign consisting of two concentric circles

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sign consisting of two concentric circles*, -sign consisting of two concentric circles-