ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

side with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *side with*, -side with-

side with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
side with (phrv.) เข้าข้าง See also: สนับสนุน Syn. take with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าข้าง (v.) take side with See also: sympathize with Syn. สนับสนุน, เป็นพวก
เป็นพวก (v.) take side with See also: sympathize with Syn. สนับสนุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mitch has just got a little something extra... on the side with them boys, you know?มิช มี/บางสิ่งที่พิเศษ... อยู่ข้างเขาไปซะ เพื่อน เข้าใจมั้ย?
For 30 years he worked side by side with those men, sweeping and carrying garbage.30 ปี ที่เขาทำงานเคียงข้างพวกนั้น กวาดเก็บขยะ
For the horse that gets poked in the side with metal every time you want him to do something for him, I'm sure it's a problem.แต่สำหรับม้า.. ที่โดนทิ่มที่สีข้างด้วยเหล็ก.. ...ทุกครั้งที่คุณอยากให้มันทำอะไร..
Why'd you side with the enemy over your own homeboy!ทำไมถึงอยู่ข้างศัตรูของพี่น้องนาย
I don't expect you to side with me every time.หนูไม่ได้หวังว่าแม่จะเข้าข้างหนูทุกครั้ง
And the third one will stand on side with juice for me.และ คนที่สาม จะคอยยืนคอย พร้อมกับน้ำผลไม้
But will J be a loyal soldier or will she side with S's rebel forces?แล้ว เจ จะเป็นทหารที่ซื่อสัตย์หรือ หรือเธอจะย้ายข้างไปฝั่ง เอส...
I work side by side with my wonderful son H.W. I think one or two of you might have met him already.ผมทำงานเคียงคู่กับ ลูกชายแสนดีของผม เอช ดับยู พวกคุณบางคนคงเคยพบเขาแล้ว
You can't kind of side with izzie stevens. And you can't kind of be a lesbian.คุณจะไปเข้าข้างอิซซี่ สตีเว่นส์ไม่ได้
Simplejoy of walking side by side with your buddy out in the fresh air... throwin'a stick.ความสุขเรียบง่ายของการเดินเคียงข้างกัน กับคู่หูของคุณในวันที่อากาศสดชื่น โยนไม้ให้คาบ
The subject was obviously struck in the head on the left side with a bat or kick or one hell of a hard punch.ศพนี้ถูกทุบที่หัว ด้านซ้ายด้วยไม้ตีเบสบอลหรือโดนเตะ หรือถูกต่อยอย่างแรง
Don't side with that fella anymore.หยุดเข้าข้างหมอนั่นซักที

side with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 向] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
[zhù, ㄓㄨˋ, 柷] percussion instrument, a tapering wooden bax struck from the inside with a drumstick
偏袒[piān tǎn, ㄆㄧㄢ ㄊㄢˇ, 偏袒] side with; discriminate in favor of
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 嚮] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 曏] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang

side with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
与する[くみする, kumisuru] (vs-s) to take part in; to be implicated in; to side with; to support
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
肩を持つ[かたをもつ, katawomotsu] (exp,v5t) to side with; to support

side with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าข้าง[v.] (khaokhāng) EN: take side with ; sympathize with ; side with ; take the part of ; be biased FR: prendre parti ; prendre le parti de
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter
ท้องคัดท้องแข็ง[adj.] (thøngkhatth) EN: rocking with laughter ; splitting one's side with laughter FR: tordu de rire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า side with
Back to top