ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shrink back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shrink back*, -shrink back-

shrink back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shrink back (phrv.) หดกลับ See also: ถอยกลับ

shrink back ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
辟易[へきえき, hekieki] (vs) (1) to wince; to shrink back; (2) to be stumped; to be disconcerted; (3) to be bored; (4) to be fed up

shrink back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถด[v.] (thot) EN: move backwards ; budge ; stir; retreat ; withdraw ; shrink back FR: reculer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shrink back
Back to top