ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

show over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *show over*, -show over-

show over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
show over (phrv.) พาชมรอบๆ See also: นำไปดูทั่วๆ Syn. look round, show around

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า show over
Back to top