ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

show in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *show in*, -show in-

show in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
show in (phrv.) พาเข้าไป See also: นำเข้าไป, นำทางไป Syn. see in, usher in
show in (phrv.) ต้อนรับปีใหม่ Syn. ring in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're gonna be on every radio and TV show in the country.เราอาจจะได้ออกวิทยุ และทีวีทุกช่อง ทั่วประเทศ
We do the show in two days, you won't show me lifts, I'm not sure of turns.เราจะแสดงกันในสองวันแล้ว คุณยังไม่สอนท่าเหิรฉันเลย ฉันงง
Many have come to protest, many to pray but most have come to participate in what's become the best show in town.ที่นี่ในทะเลทรายนิวเม็กซิโก หลายคนได้มาประท้วง จำนวนมากที่จะอธิษฐาน แต่ส่วนใหญ่ได้มามีส่วนร่วม
Which is the most underrated show in history.ซึ่งเป็นรายการประเมินมากที่สุดในประวัติศาสตร์
Let's meet at RUI's show in Utase tonight.งั้นเจอกันที่คอนเสิร์ตของรูอิคืนนี้นะ
Oh, and coincidentally, I believe Billy will be a guest on my friend Mike's show in a few minutes' time.โอ บังเอิญมากครับ บิลลี่จะมาเป็นแขกรับเชิญของเรา ในช่วงของไมค์ อีกสักครู่ครับ
Adrian, I'm producing a new cop show in the fall.เอเดรียน พ่อจะผลิตรายการโชว์ใหม่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
You two have never worked a show in your lives before, have you?แกสองคนไม่เคยทำงานในโรงละคร มาก่อนในชีวิตเลยใช่ไหม?
If he doesn't show in an hour, give him another call.-ภายใน 1ชั่วโมง โทรหาเขาอีกที
The Harley Show In Brooklyn Tomorrow.งานฮาร์เลย์ ในบรู๊คคลิน พรุ่งนี้
You mean Serena's on the runway of Eleanor Waldorf's show in a design not made by Eleanor Waldorf?ของเอลานอร์ ในชุดที่ไม่ใช่ของเอลานอร์งั้นหรอ
You were never part of the show in New York, but it's indescribable.นายไม่เคยเป็นส่วนหนึ่ง ของรายการโชว์ในนิวยอร์ค มันอธิบายไม่ได้เลย

show in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连续剧[lián xù jù, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄩˋ, 连续剧 / 連續劇] serialized drama; dramatic series; show in parts

show in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
辻相撲[つじずもう, tsujizumou] (n) (1) amateur sumo wrestling on a street corner or on an empty field (esp. in autumn); (2) sumo wrestling show in a roadside tent
迎え入れる[むかえいれる, mukaeireru] (v1,vt) to show in; to usher in
関心を払う[かんしんをはらう, kanshinwoharau] (exp,v5u) to show interest in

show in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำคุณบูชาโทษ[v. exp.] (thamkhun bū) EN: show ingratitude FR:
แยแส[v.] (yaēsaē) EN: care ; mind ; pay attention to ; pay heed to ; show interest in FR: faire attention à ; s'occuper de

show in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Show {f} | die Show in Gang haltenshow | to keep the show rolling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า show in
Back to top