ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

show around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *show around*, -show around-

show around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
show around (phrv.) พาชมรอบๆ See also: นำไปดูทั่วๆ Syn. go round, look round, see round, show over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm gonna build a show around her.ชั้นจะสร้างโชว์ให้รอบตัวเขาเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า show around
Back to top