ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shoulder cut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shoulder cut*, -shoulder cut-

shoulder cut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shoulder cut (n.) ไหล่เสื้อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shoulder cut
Back to top