ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

short-legged riding horse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *short-legged riding horse*, -short-legged riding horse-

short-legged riding horse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
short-legged riding horse (n.) ม้าพันธุ์เตี้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า short-legged riding horse
Back to top