ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shoot away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shoot away*, -shoot away-

shoot away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shoot away (phrv.) รัว (ปืน) ไม่หยุด See also: ยิงไม่หยุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shoot away
Back to top