ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shave off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shave off*, -shave off-

shave off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shave off (phrv.) โกนออก Syn. shave away
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get a plane and shave off some height!ไปเอากบไสไม้ มาตัดส่วนสูงออกไป๊
I told him to shave off some pounds. He's not listeningบอกให้ไปลดน้ำหนัก ซักสองสามปอนด์ ก็ไม่เชื่อ
I had to shave off all mine this morning 'cause I'm getting married tomorrow.ฉันเพิ่งจะโกนผมทั้งหมดเมื่อเช้านี้เอง เพราะว่าฉันกำลังจะแต่งงานพรุ่งนี้
I thought you might wanna put all of us out of our misery... and shave off that Chia Pet.ฉันคิดว่านายต้องการกำจัดสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเลวร้ายออกไป และโกนขนสัตว์หยิกหยองของนายด้วย
Minus what I had to shave off for the Florist.หักที่ฉันกันไว้ไห้คนขายดอกไม้
Gave you the stitches behind your ear, they wanted to shave off all your hair on that side.หมอจะเย็บแผลหลังใบหูของลูก หมอต้องการโกนผมลูกทั้งแถบ
Well, you know, if this is gonna work, you're gonna have to shave off all of your body hair.แหม นายก็รู้ และถ้าให้ครบส่วน นายจะต้อง โกนขนที่ตัวของคุณทั้งหมดด้วย

shave off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そり上げる;剃り上げる[そりあげる, soriageru] (v1) to shave off
剃り落とす[そりおとす;すりおとす, soriotosu ; suriotosu] (v5s) to shave off the hair
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P)
削り取る[けずりとる, kezuritoru] (v5r) to shave off; to scrape off

shave off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถาก[v.] (thāk) EN: hoe ; hew ; chip ; chop ; bark ; shave off ; whittle ; trim off FR: dégrossir ; dégauchir ; équarrir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shave off
Back to top