ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sharpshoot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sharpshoot*, -sharpshoot-

sharpshoot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sharpshoot (vi.) ยิง See also: ยิงปืน Syn. fire, explode
sharpshoot (vt.) ยิง See also: ยิงปืน Syn. fire, explode
sharpshooter (n.) นักแม่นปืน See also: มือปืน, เสือปืนไว, คนเชี่ยวชาญในการยิงปืน Syn. gunman, rifleman, shooter
English-Thai: HOPE Dictionary
sharpshooter(ชาร์พ'ชูทเทอะ) n. นักแม่นปืน,มือปืน,ผู้เชี่ยวชาญในการยิงปืน,นักธุรกิจผู้มุ่งผลกำไรเร็ว., See also: sharpshooting n.
English-Thai: Nontri Dictionary
sharpshooter(n) มือปืน,นักแม่นปืน

sharpshoot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枪手[qiāng shǒu, ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, 枪手 / 槍手] gunman; sharpshooter; sb who takes an exam for sb else; sb who produces a piece of work for sb else to pass off as their own

sharpshoot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
狙い撃ち[ねらいうち, neraiuchi] (n,vs) sharpshooting; shooting; sniping
狙撃兵[そげきへい, sogekihei] (n) sniper; sharpshooter

sharpshoot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยิงแม่น[v. exp.] (ying maen) EN: be a sharpshooter ; shoot accurately FR: tirer avec précision

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sharpshoot
Back to top