ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sex symbol

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sex symbol*, -sex symbol-

sex symbol ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sex symbol (n.) หญิงที่ใช้เสน่ห์ยั่วยวนผู้ชายให้หลงใหล Syn. temptress, charmer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sex symbol
Back to top