ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

set on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *set on*, -set on-

set on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
set on (phrv.) ยุยง See also: สนับสนุนให้ทำสิ่งผิด, ส่งเสริมในทางผิด
set on (phrv.) วางไว้บน
set on end (vt.) วางกลับหัวกลับหาง See also: วางสลับหัวท้าย
set on fire (vt.) จุดไฟ See also: ก่อไฟ
set on land (vt.) นำลงจอด (เครื่องบิน) See also: บินลง, ร่อนลง, ลงสู่
set onto (phrv.) จู่โจม See also: เข้าโจมตี, พุ่งเข้าใส่ Syn. set on, sick on
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วุด (v.) blow to set on fire
ฮุด (v.) blow to set on fire Syn. วุด
รุม (v.) set on a light fire
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All this other shit you could've set on fire, but I specifically reminded you not to forget the fucking watch.ทั้งหมดนี้อึอื่น ๆ ที่คุณจะได้จุดไฟ แต่ผมเตือนเฉพาะที่คุณจะไม่ลืมนา​​ฬิการ่วมเพศ
No, thanks. Martha has her heart set on tulips.ไม่หละ ขอบคุณ มาธ่าชอบแต่ทิวลิปเท่านั้น
Let you set on the setทำไมชอบเถียงกันจริงๆน่ะพวกนี้
He knew I had my heart set on joining the Church.เขารู้ว่าผมตั้งใจจะเป็น บาทหลวง
Because it wasn't the building I wanted to set on fire.เพราะว่าฉันไม่ได้อยาก/Nที่จะเผาตึก
A dark force from krypton has been awakened, Kal-El, and its sights are set on earth.อำนาจมืดจากคริปตันได้ตื่นขึ้นมาแล้ว คาล-เอล และมันหมายตาโลก
But it seemed she was set on moving away.แต่เหมือนว่าเธอเตรียมจะย้ายออกไป
Well, that's a great pity if you had your heart set on staying.งั้นก็น่าเสียดาย ถ้าคุณตั้งใจจะอยู่ที่นี่
But obviously you are now set on killing me.แต่ตอนนี้แม่กลับจะมาฆ่าหนู
But if you're dead set on keeping her alive, you could always just give me Daddy.แล้วก็เอามันไปหมด แต่ถ้าเธอต้องการให้เขารอด เธอแค่เอาพ่อของเธอให้ฉันก็พอ
When people have their heart set on something, they don't tend to notice things.เมื่อผู้คนใส่ใจอยู่กับอย่างหนึ่ง, เขาจะมองไม่เห็นสิ่งอื่น
He was dead set on it.เขาเหมือนกับตายไปแล้ว

set on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬要[yìng yào, ˋ ㄧㄠˋ, 硬要] firmly set on doing sth; to insist on doing; determined in one's course of action
纵火[zòng huǒ, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄨㄛˇ, 纵火 / 縱火] set on fire; commit arson
安心[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, 安心] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth
作对[zuò duì, ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ, 作对 / 作對] set oneself against; oppose; make a pair

set on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
全身火だるま[ぜんしんひだるま, zenshinhidaruma] (n) body set on fire from head to foot (like a daruma doll being ritually incinerated)
卯建;宇立;梲(oK)[うだつ, udatsu] (n) (uk) (See うだつが上がらない) short pillar set on a beam to support a ridgepole
心を決める[こころをきめる, kokorowokimeru] (exp,v1) to resolve to do; to make up one's mind to do; to set one's heart on; to have one's heart set on
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P)
手をつける;手を付ける;手を着ける[てをつける, tewotsukeru] (exp,v1) (1) to set one's hand to; to start work on; (2) to embezzle; to use (money obtained in illegal fashion); (3) to have sexual relations; to have an affair
歯の浮くような[はのうくような, hanoukuyouna] (exp) set one's teeth on edge
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
照準を合わせる[しょうじゅんをあわせる, shoujunwoawaseru] (exp,v1) to set one's sights on; to take aim (at); to have one's mind on
載る[のる, noru] (v5r,vi) (1) (See 乗る・のる・2) to be placed on; to be set on; to be piled on; to be loaded on; (2) to appear (in print); to be mentioned; to be recorded; to be reported; to be given; (P)
食いしばる;食い縛る;食縛る[くいしばる, kuishibaru] (v5r,vt) to set one's teeth; to clench one's teeth; to grit one's teeth

set on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮุด[v.] (hut) EN: blow to set on fire FR:
จุด[v.] (jut) EN: ignite ; set fire to ; set on fire ; kindle ; light FR: allumer
จุดไฟเผา[v. exp.] (jut fai pha) EN: set on fire FR: incendier
กี๋ญวน[n. exp.] (kī Yūan ) EN: tea set on a tray FR:
ไม่ติดใจ[v. exp.] (mai titjai) EN: not to care to/about ; do not care ; not set on ; not concerned about FR:
เผา[v.] (phao) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; ignite ; flame ; kindle ; set alightt ; consume FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)
วุด[v.] (wut) EN: blow to set on fire FR:
จงใจ[v.] (jongjai) EN: intend ; plan ; design ; mean ; set one's mind on FR:
เข็ดฟัน[v.] (khetfan) EN: suffer an unpleasant tingling in the teeth ; set one's teeth on edge FR:
มุ่งหมาย[v.] (mungmāi) EN: aim at ; intend ; plan to ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on FR: viser ; ambitionner
สร้างฐานะ[v.] (sāngthāna) EN: establish oneself ; set oneself up FR:
ตีตัว [v.] (tī tūa) EN: set oneself up ; pose ; keep aloof FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า set on
Back to top