ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

set of regulations

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *set of regulations*, -set of regulations-