ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

send out for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *send out for*, -send out for-

send out for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
send out for (phrv.) สั่งให้ส่งมาที่บ้าน Syn. take away, take out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, sometimes I send out for something, if I really need it, but mostly I just remember it all.บางครั้งน่ะ ส่งเพื่อหาบางสิ่ง ถ้าผมต้องการมันจริงๆ แต่ส่วนใหญ่ผมจำมันทั้งหมด
All right, so the mechanic says that he has to send out for parts and the van won't be ready until tomorrow.ช่างบอกว่าต้องส่งเด็กไปหาซื้ออะไหล่... รถคงจะใช้ได้พรุ่งนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า send out for
Back to top