ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

semi-liquid faeces

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *semi-liquid faeces*, -semi-liquid faeces-

semi-liquid faeces ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มูลโค[n.] (mūnkō) EN: cow dung ; semi-liquid faeces ; soft faeces ; soft excrement FR: bouse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า semi-liquid faeces
Back to top