ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

selfis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *selfis*, -selfis-

selfis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
selfis (adj.) ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ซึ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว, เห็นแก่ตัว Syn. self-regarding, self-considering, greedy
selfish (adj.) เห็นแก่ตัว See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-centered, greedy, mean, vain, egoistic
selfishly (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-regardingly, for profit, egoistically
selfishness (n.) ความเห็นแก่ตัว See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน Syn. self-regard, parsimony, vanity, greed
English-Thai: HOPE Dictionary
selfish(เซลฟฺ'ฟิช) adj. เห็นแก่ตัว,เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง., See also: selfishly adv. selfishness n., Syn. self-interested
English-Thai: Nontri Dictionary
selfish(adj) เพื่อประโยชน์ของตัว,เห็นแก่ตัว
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfishnessความเห็นแก่ตัว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเห็นแก่ตัว (n.) selfish person See also: mean person Syn. คนเห็นแก่ได้
คนเห็นแก่ได้ (n.) selfish person See also: mean person
ความคับแคบ (n.) selfishness See also: meanness, stinginess, niggardliness Syn. ความใจแคบ
ความเห็นแก่ตัว (n.) selfishness See also: exploitation, utilization Syn. ความเห็นแก่ได้
ความใจแคบ (n.) selfishness See also: meanness, stinginess, niggardliness
เห็นแก่ตัว (v.) be selfish Ops. ใจกว้าง
เห็นแก่ตัว (v.) be selfish See also: be greedy, be mercenary, be avaricious Syn. มักได้
เห็นแก่ได้ (v.) be selfish See also: be greedy, be mercenary, be avaricious Syn. เห็นแก่ตัว, มักได้
ใจแคบ (v.) be selfish Syn. เห็นแก่ตัว Ops. ใจกว้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
You're selfish and two-facedเธอเห็นแก่ตัวและตีสองหน้า
Why are you being so selfish?ทำไมคุณถึงเห็นแก่ตัวเหลือเกิน?

selfis ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势利[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, 势利 / 勢利] selfishly concerned with gaining advantages for oneself
心眼小[xīn yǎn xiǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, 心眼小] selfish (derog.); inconsiderate; selfishly oversensitive
本位主义[běn wèi zhǔ yì, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 本位主义 / 本位主義] selfish departmentalism; departmental selfishness
私欲[sī yù, ㄙ ㄩˋ, 私欲] selfish desire
自私[zì sī, ㄗˋ ㄙ, 自私] selfish; selfishness
无私[wú sī, ˊ ㄙ, 无私 / 無私] selfless; unselfish; disinterested
多吃多占[duō chī duō zhàn, ㄉㄨㄛ ㄔ ㄉㄨㄛ ㄓㄢˋ, 多吃多占 / 多吃多佔] taking or eating more than one's due (成语 saw); greedy and selfish

selfis ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカプルコグレゴリー[, akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish
イエローティップダムゼルフィッシュ[, iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus)
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae)
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California
クジャクスズメダイ[, kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific)
クロスズメダイ[, kurosuzumedai] (n) bowtie damselfish (Neoglyphidodon melas, species of Indo-West Pacific damselfish)
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory
クロソラスズメダイ属[クロソラスズメダイぞく, kurosorasuzumedai zoku] (n) Stegastes (genus of damselfish in the family Pomacentridae)
ココアダムゼルフィッシュ[, kokoadamuzerufisshu] (n) cocoa damselfish (Stegastes variabilis)
さもしい[, samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean
スズメダイ属[スズメダイぞく, suzumedai zoku] (n) Chromis (genus containing most damselfish of the family Pomacentridae)
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera)
スリースポットダムゼルフィッシュ[, suri-supottodamuzerufisshu] (n) threespot damselfish (Stegastes planifrons)
ソラスズメダイ属[ソラスズメダイぞく, sorasuzumedai zoku] (n) Pomacentrus (genus of marine damselfish in the family Pomacentridae)
ダムゼルフィッシュ[, damuzerufisshu] (n) damselfish (Chromis chromis); Mediterranean chromis
ヒレナガスズメダイ属[ヒレナガスズメダイぞく, hirenagasuzumedai zoku] (n) Neoglyphidodon (genus of damselfish in the family Pomacentridae)
マオマオ;サージャントメイジャーダムゼルフィッシュ[, maomao ; sa-jantomeija-damuzerufisshu] (n) green damselfish (Abudefduf abdominalis); Hawaiian sergeant; Hawaiian sergeant-major damselfish; Maomao
ミスジリュウキュウスズメダイ属[ミスジリュウキュウスズメダイぞく, misujiryuukyuusuzumedai zoku] (n) Dascyllus (genus of damselfish in the family Pomacentridae)
ルリスズメダイ属[ルリスズメダイぞく, rurisuzumedai zoku] (n) Chrysiptera (genus of damselfish in the family Pomacentridae)
一人勝手[ひとりかって, hitorikatte] (adj-na) (See 自分勝手) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else)
公正無私[こうせいむし, kouseimushi] (n,adj-na) fair and impartial; just and unselfish
出歯雀鯛[でばすずめだい;デバスズメダイ, debasuzumedai ; debasuzumedai] (n) (uk) blue green damselfish (Chromis viridis, a damselfish from the Indo-Pacific); blue-green chromis
利己主義[りこしゅぎ, rikoshugi] (n,adj-no) egoism; selfishness; (P)
吝嗇;悋嗇(oK)[りんしょく, rinshoku] (n,adj-na) (sometimes read けち) stinginess; miser; miserliness; selfishness
寡欲[かよく, kayoku] (adj-na,n) unselfishness
専らにする[もっぱらにする, mopparanisuru] (exp,vs-i) (1) devote oneself to; (2) to do as one pleases; to act selfishly
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P)
我が強い[ががつよい, gagatsuyoi] (adj-i) (See 我の強い) egoistic; selfish; self-willed
我の強い[がのつよい, ganotsuyoi] (adj-i) (See 我が強い) egoistic; selfish; self-willed
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person
我情[がじょう, gajou] (n) selfishness; bias; personal feelings
我欲[がよく, gayoku] (n) selfishness
手前勝手[てまえがって, temaegatte] (adj-na,n) self-centered; self-centred; selfish
打算[ださん, dasan] (n,vs) calculation; self-interest; selfishness
欲の固まり;欲の塊[よくのかたまり, yokunokatamari] (n) incarnation of selfishness; lump of avarice
欲得[よくとく, yokutoku] (n) selfishness; self-interest
気まま(P);気儘;気侭;氣儘[きまま, kimama] (adj-na,n) willful; wilful; selfish; selfishness; one's own way; (P)
気儘放題[きままほうだい, kimamahoudai] (n,adj-na) as selfishly (willfully) as one pleases
清廉[せいれん, seiren] (adj-na,n) honesty; integrity; purity and unselfishness; (P)

selfis ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาแต่ใจ[adj.] (ao tāe jai) EN: self-centered ; out only for oneself ; selfish FR:
เห็นแก่ได้[v. exp.] (henkaē dāi) EN: be selfish FR:
เห็นแก่ตัว[adj.] (henkaē tūa) EN: selfish FR: égoïste ; égocentrique
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: selfish ; mean FR: égoïste ; mesquin
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous ; greedy FR: égoïste
แม่กระแชง[n.] (maēkrachaēn) EN: dried salted damselfish FR:
มักได้[adj.] (makdāi) EN: greedy ; selfish ; avaricious FR: cupide ; avide
มัจฉระ[adj.] (matchara) EN: selfish ; greedy FR: égoïste
มัจฉรี[n.] (matcharī) EN: selfish person FR: égoïste [m]
มัตสระ[adj.] (matsara) EN: stingy ; selfish ; envious FR:
มัตสริน[adj.] (matsarin) EN: stingy ; selfish ; envious FR:
เนกขัมมวิตก[n.] (nēkkhammawi) EN: thought of renunciation ; thought free from selfish desire FR:
รู้มาก[adj.] (rūmāk) EN: shrewd ; selfish ; greedy FR: profiteur ; intéressé

selfis ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
egoistisch; selbstsüchtig {adj}selfish; egoistic
uneigennützig; selbstlos {adj} | uneigennütziger; selbstloser | am uneigennützigsten; am selbstlosestenunselfish | more unselfish | most unselfish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า selfis
Back to top