ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-respecting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-respecting*, -self-respecting-

self-respecting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-respecting (adj.) ภูมิใจในตนเอง Syn. self-reliant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-respecting
Back to top