ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self determined

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self determined*, -self determined-

self determined ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self determined (adj.) ซึ่งมีอิสระในการเลือก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self determined
Back to top