ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seizing the chance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seizing the chance*, -seizing the chance-