ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seek two things simultaneously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seek two things simultaneously*, -seek two things simultaneously-

seek two things simultaneously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับปลาสองมือ[v. (loc.)] (japplāsøngm) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seek two things simultaneously
Back to top