ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

see round

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *see round*, -see round-

see round ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
see round (phrv.) แวะเยี่ยม See also: แวะมาหา, วนเวียนมา Syn. show around
see round (phrv.) มองเห็นทั่ว See also: มองเห็นรอบ Syn. see around
see round (phrv.) พาชม / ดู Syn. look round
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hundred K says Atom doesn't see round two.ขอแทง 1แสนว่า อะตอม จะแหลกเป็นชิ้นก่อนถึงยก2

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า see round
Back to top