ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

see into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *see into*, -see into-

see into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
see into (phrv.) สามารถมองเห็นเข้าไปใน
see into (phrv.) พาเข้าไป See also: นำทางไป Syn. see in, see out
see into (phrv.) ตรวจสอบ See also: สอบสวน Syn. enquire into, look into
see into (phrv.) มองเห็นถึง See also: เข้าใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That you can... see into crime.นั่น นั่น คุณสามารถ มองเห็นการกระทำความผิดได้
I could see into other worlds.หนูอยากไปเห็นโลกใบอืน ๆ
It's "I see into you. I See you."ข้าเห็นถึงตัวตนของเจ้า
God, it's like you see into my soul, and yet you don't judge.พระเจ้า ยังกับคุณมองทะลุชั้นไปถึงจิตใจเลยนะเนี่ย แต่คุณก็ยังไม่ตัดสินฉัน ขอบคุณ
Again, you know, we had this weird connection, like-- like I could almost see into his thoughts.ใส่หรือไม่ใส่เนยดีล่ะ ใส่เนย ได้โปรด
So we can't see any further back, just as we can't see into the Sun.ดังนั้นเราจึงไม่สามารถมองเห็น เพิ่มเติมใด ๆ กลับมา เช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถมองเห็น ดวงอาทิตย์
Women, however, see into the soul of a person.Women, however, see into the soul of a person.
I don't wanna see into his room!หนูไม่อยากเห็นห้องเขา
The gods bless you with gi to see into my thoughts now, do they?พระเจ้าอวยพรให้คุณกับกูเกิล ที่จะเห็นในความคิดของฉันตอนนี้ พวกเขา?
I don't have your talents, I can't see into other people's hearts, but you're different today, you're quiet.ข้าไม่มีพรสวรรค์อย่างเจ้า ข้าอ่านใจคนไม่เป็น แต่วันนี้เจ้าไม่เหมือนอย่างที่เคย เอาแต่เงียบขรึม
So there's a way to access the ripples to see into the past?ดังนั้นมีทางที่จะผ่านคลื่นพวกนี้ไป เพื่อกลับไปในอดีตน่ะหรอ
Finch, any way to see into that room before I go in?ฟินช์ มีวิธีเห็นข้างในห้อง ก่อนผมเข้าไปมั้ย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า see into
Back to top