ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

secluded place

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *secluded place*, -secluded place-

secluded place ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幽境[ゆうきょう, yuukyou] (n) solitude; secluded place
幽邃境[ゆうすいきょう, yuusuikyou] (n) secluded place

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า secluded place
Back to top