ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scrape together

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scrape together*, -scrape together-

scrape together ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scrape together (phrv.) ขูดมารวมกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything We brought today was all we were able to scrape together from vaccine samples inside the company.ที่เอามานี่คือทั้งหมดที่ผลิตได้ จากตัวอย่างวัคซีนในห้องแล็บของบริษัท
I did, however, scrape together enough cash to get you a cooked one as well.ผมรู้ ว่าอย่างไรก็ตาม,\ กินด้วยกันนะเพื่อจะได้ประหยัดเงิน ชิ้นนี้ปรุงมาอย่างดี
There isn't much, but we should be able to scrape together what you need.ก็มีไม่มาก แต่เดี๋ยวเราจะจัดให้เมื่อเจ้าต้องการ

scrape together ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄せ集める[よせあつめる, yoseatsumeru] (v1,vt) to put together; to gather; to collect; to scrape together

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scrape together
Back to top