ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scrape in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scrape in*, -scrape in-

scrape in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scrape in (phrv.) เบียดเข้าไป Syn. squeeze in
scrape in (phrv.) ผ่านเข้าไป See also: สอบได้, สอบผ่าน Syn. squash in, squeeze in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you would have them bow and scrape in service, as they did before their dominus?แล้วเจ้าจะให้พวกเขาต้องคลานและถูกตามคำสั่ง เหมือนที่นายของพวกเขาเคยให้ทำ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scrape in
Back to top