ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scare into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scare into*, -scare into-

scare into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scare into (phrv.) ชักจูงโดยการขู่ให้กลัว Syn. frighten into, intimidate into, terrify into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We threw a real scare into her.เราทำให้เธอกลัวสุดขีด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scare into
Back to top