ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sales woman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sales woman*, -sales woman-

sales woman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พนักงานขาย[n. exp.] (phanakngān ) EN: salesman ; salesperson ; salesclerk ; sales clerk ; sales woman ; salespeople [pl] FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; personnel de vente [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sales woman
Back to top