ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

safe house

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *safe house*, -safe house-

safe house ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
safe house (n.) ที่หลบภัย See also: ที่ซ่อนตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Drucker's got a safe house in Venice to stash her in.ดรั๊คเกอร์มีที่กบดานในเวนิซให้พัก
I don't believe that safe house explosion was an accident.ฉันไม่เชื่อว่า safe house จะเกิดระเบิดจาก อุบัติเหตุ
You asked for a safe house where absolutely no one can find you.ไนเกล เธอต้องการที่อยู่ที่ปลอดภัย เป็นที่ ทีไม่มีใครสามารถหาเธอพล
And she's been in a safe house in hollywood for the last month.และเธอเก็บตัวอยู่ในเซฟเฮ้าส์ ในฮอลีวู้ดมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว
So that call had nothing to dowith the safe house hit.แปลว่าโทรศัพท์สายนั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้อง กับการที่เซฟเฮ้าส์ถูกบุกยิงเลย
Charges are also being brought against fayed for the brutal safe house murders of two l.a.p.d.officers-- good guys win.Charges are also being brought against fayed for the brutal safe house murders of two l.a.p.d.officers-- good guys win.
Everything was goin' smooth at the safe house when the woman draws a gun.เริ่มต้นทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับ
I don't know. I've set up a safe house where we can hear him out.ฉันก็ไม่รู้ ฉันจัดเตรียมที่ปลอดภัยไว้แล้ว
We're finding it an odd coincidence that you volunteered your place as a safe house for our victim.เราพบความบังเอิญอย่างประหลาดว่า คุณสมัครใจที่จะให้เซฟเฮ้าส์แก่เหยื่อของเรา
And the killer would have had to have known that Campbell was in the safe house in order to make sure that the crane took him out.ทั้งหมดนี่พูดถึงแต่ "ทำในสิ่งที่ถูกต้อง" ถูกต้องสำหรับใครล่ะครับ? เธอทำยังไง?
We're transferring her to a safe house until after the trial.เราจะส่งตัวเธอไปที่ ที่พักปลอดภัยจนกว่าจะถึงการพิจารณาคดีในชั้นศาล
If the safe house is in San Joaquin, it's probably got sheriffs on it.ถ้าเซพเฮ้าส์อยู่ในชานโจอาคิม เป็นไปได้อาจจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า safe house
Back to top