ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

saddle with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *saddle with*, -saddle with-

saddle with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
saddle with (phrv.) บังคับให้ยอมรับหรือทำ Syn. land with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So when next Saturday rolled around Brick was back in the saddle with me.เมื่อวันอาทิตย์ต่อไปมาถึง.. ..บริคก็ต้องติดหลังมากับฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า saddle with
Back to top