ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sacrifice to the spirits

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sacrifice to the spirits*, -sacrifice to the spirits-

sacrifice to the spirits ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เซ่นสรวง (v.) make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits Syn. เซ่นสังเวย
เซ่นสังเวย (v.) make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits Syn. เซ่นสรวง
เซ่นไหว้ (v.) make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits Syn. เซ่นสรวง, เซ่นสังเวย

sacrifice to the spirits ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings ; worship ; sacrifice to the spirits ; propitiate the spirits by a sacrifice/offerings of food FR: honorer les esprits ; sacrifier aux génies ; offrir
เซ่นผี[v. exp.] (sen phī) EN: propitiate the spirits make offerings to the spirits ; sacrifice to the spirits FR:
เซ่นไหว้[v.] (senwāi) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits ; make sacrifice to the spirits FR: honorer les esprits
เครื่องบวงสรวง[n. exp.] (khreūang bū) EN: sacrifice to the spirits/gods ; offering to the spirits/gods FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sacrifice to the spirits
Back to top