ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sacrifice to the spirits

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sacrifice to the spirits*, -sacrifice to the spirits-