ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rush in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rush in*, -rush in-

rush in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rush in (phrv.) รีบเข้า
rush into (phrv.) รีบเข้าไป See also: พุ่งเข้าไป, พรวดพราด
rush into (phrv.) ปรากฏขึ้นในใจ See also: แวบขึ้นมา
rush into (phrv.) รีบกระทำ See also: เร่งรีบทำ, รีบเข้าสู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hadn't had such adrenaline rush in a long time.อะดรีนาลีนไม่ค่อยได้หลั่งมานาน
I was about to rush in and help her when I saw Katherine pick up this candlestick and just wail on him.ผมเกือบจะเข้าไปข้างในช่วยเธอ ผมเห็นแคทเธอรีนหยิบเชิงเทียน แล้วฟาดไปที่เขา
# Only fools rush in ## Only fools rush in #
Regular check-ins with Dr. Rush in the control roomรายงานเข้ามา ที่ ดร.รัส ที่ห้อง ควบคุม
Sir, don't we want to bring Dr. Rush in on this?ท่านครับ ไม่เชิญ ดร.รัส มาตรงนี้ ซักหน่อย เหรอ?
Caution. We mustn't rush in blindly.ช้าก่อน อย่าเพิ่งรีบร้อนจนหน้ามืด
We need Rush in the control room now.เราต้องการรัชที่ห้องควบคุมเดี่ยวนี้!
He comes down that trail, sees Fishlegs, thinks it's me, rushes Fishlegs, causing Phil to trip that rope, dropping that ribcage and then we rush in and finish him off, once and for all!เริ่มจากมันลงมาที่ข้างกับดักนั่น พอมันเห็น ฟิชเลก มันก็จะนึกว่าเป็นข้า ฟิชเลก ก็จะวิ่งออกมาจากกับดัก แล้ว พิล ก็จะเตะกระดูกที่เชือกนั่น ทำให้กรงซี่โครงนั่นหล่นลงมา
Rush in to fuel the fire. Light the target! Yes!- รีบเติมเชื้อให้ไฟเผาเป้าหมาย
But with a brush in my hand, the world just gets kinda quiet.แต่ในมือฉันมันมีแปรงวาดรูป โลกใบนี้กลับเงียบสงบ
I've only had one other crush in my life.ชั้นเคยชอบผู้ชายครั้งหนึ่ง ในชีวิต.
What you can't do is rush in, be discouraged. OK.แต่คุณต้องไม่หักโหม ขอห้ามไว้เลย

rush in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妄动[wàng dòng, ㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ, 妄动 / 妄動] to rush indiscriminately into action

rush in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
盲蛇[めくらへび;メクラヘビ, mekurahebi ; mekurahebi] (n) (1) (uk) blind snake (esp. the Brahminy blind snake, Ramphotyphlops braminus); worm snake; (exp) (2) (abbr) (See 盲蛇に怖じず) fools rush in
駆け込む;駆込む;かけ離む[かけこむ, kakekomu] (v5m,vi) to rush in (at the last minute); to stampede
口書き;口書[くちがき, kuchigaki] (n,vs) (1) writing with the brush in one's mouth; (n) (2) foreword; preface; (3) affidavit; written confession (of a commoner in the Edo period)
躍り込む[おどりこむ, odorikomu] (v5m,vi) to jump into; to rush into

rush in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุ่มบ่าม[v.] (bumbām) EN: rush in ; bungle into FR:
รี่[v.] (rī) EN: rush in ; make straight for ; move in a straight line FR: fondre sur ; se précipiter
ถาโถม[v.] (thāthōm) EN: swoop ; dash ; rush in ; sweep ; pounce down ; push one's way in FR:
วิ่งกรูเข้ามา[v. exp.] (wing krū kh) EN: rush in FR:
ขัดสี[v.] (khat sī) EN: mill ; grind or crush in a mill FR: moudre
โผ[v.] (phō) EN: rush at ; rush into ; dash in ; dash to ; dash at ; fly ; swoop FR: s'élancer sur ; se précipiter sur ; fondre sur ; s'abattre sur ; se jeter sur ; se lancer sur ; se ruer sur ; tomber sur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rush in
Back to top