ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run low

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run low*, -run low-

run low ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run low (phrv.) (สิ่งสำรองไว้) น้อยลง Syn. run short

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run low
Back to top