ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rove around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rove around*, -rove around-

rove around ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游牧[yóu mù, ㄧㄡˊ ㄇㄨˋ, 游牧 / 遊牧] nomadic; to move about in search of pasture; to rove around as a nomad
转来转去[zhuǎn lái zhuǎn qù, ㄓㄨㄢˇ ㄌㄞˊ ㄓㄨㄢˇ ㄑㄩˋ, 转来转去 / 轉來轉去] rove around

rove around ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble FR: parcourir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rove around
Back to top