ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rich person

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rich person*, -rich person-

rich person ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ๊สัว (n.) Chinese rich person Syn. เจ้าขรัว, เจ้าสัว
เจ้าขรัว (n.) Chinese rich person See also: rich man, wealthy man, man of wealth Syn. เจ้าสัว, เจ๊สัว, เศรษฐี
เจ้าสัว (n.) Chinese rich person See also: wealthy man, man of wealth, rich man Syn. เจ้าขรัว, เจ๊สัว, เศรษฐี, คหบดี

rich person ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家累千金,坐不垂堂[jiā lěi qiān jīn, ㄐㄧㄚ ㄌㄟˇ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, zuo4 bu4 chui2 tang2, 家累千金,坐不垂堂] rich person does not sit under the eaves (成语 saw); prudent not to place oneself in danger
富翁[fù wēng, ㄈㄨˋ , 富翁] rich person; millionaire; billionaire

rich person ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大尽[だいじん, daijin] (n) rich person; millionaire; debauchee

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rich person
Back to top