ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revolt against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revolt against*, -revolt against-

revolt against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revolt against (phrv.) คัดค้าน See also: ต่อต้าน Syn. mutiny against, rebel against

revolt against ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก่อการจลาจลต่อรัฐบาล[v. exp.] (køkān jalāj) EN: revolt against the government ; riot FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revolt against
Back to top