ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reticently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reticently*, -reticently-

reticently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reticently
Back to top