ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rest on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rest on*, -rest on-

rest on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rest on (idm.) นอนพัก See also: นอนหลับ, นอนตายบน
rest on (idm.) ขึ้นอยู่กับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่าย (v.) rest on See also: place
ท้าวคาง (v.) rest one´s chin on one´s hands
พักสายตา (v.) rest one´s eyes

rest on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, 强中自有强中手 / 強中自有強中手] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency.
拆息[chāi xī, ㄔㄞ ㄒㄧ, 拆息] daily interest on a loan

rest on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
胡座をかく;胡坐をかく;胡床をかく[あぐらをかく, agurawokaku] (exp,v5k) (1) to sit cross-legged; (2) to rest on one's laurels

rest on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on FR: dépendre de
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
ก่าย[v.] (kāi) EN: rest on ; lean against FR: reposer (sur/contre)
พิง[v.] (phing) EN: lean against ; rest on FR: s'appuyer ; s'adosser ; adosser ; accoter (vx)
กินดอก[v.] (kindøk) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
กินดอกเบี้ย[v.] (kindøkbīa) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
พักสายตา[v. exp.] (phak saītā) EN: rest one' s eyes FR:
เท้าคาง[v. exp.] (thāo khāng) EN: rest one' s chin on one' s hands FR:

rest on ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalzins {m}interest on capital
Sollzinsen {pl}interest on debit balances
Verzugszinsen {pl}interest for delay; interest for late payment; interest on arrears

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rest on
Back to top