ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resort to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resort to*, -resort to-

resort to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resort to (phrv.) ชอบไปแวะ See also: แวะ Syn. repair to
resort to (phrv.) ใช้มาตรการ/วิธีเพื่อให้ได้มา Syn. recur to
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมืองชายทะเล (n.) resort town Syn. เมืองพักผ่อน
เมืองตากอากาศ (n.) resort town Syn. เมืองพักผ่อน, เมืองชายทะเล
เมืองพักผ่อน (n.) resort town Syn. เมืองชายทะเล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I made up my mind to resort to more extreme measures.ผมตัดสินใจใช้วิธีอื่น
So many parents just resort to dressing up as clowns.พ่อแม่มากมาย ก็แค่แต่งตัวมาเหมือนตัวตลก
I have to resort to evermore degrading...ข้าต้องหันไปพึ่งวิธีการอันต่ำทราม
But elsewhere, deforestation is a last resort to survive.แต่ที่อื่นๆ การตัดไม้เป็นทางเลือก สุดท้ายของชีวิต
Even resort to some outright trickery.แม้แต่ใช้เล่ห์กลอย่างเต็มรูปแบบ
Don't resort to growing shapes on their faces.เพราะคนปกติเขาคงไม่ไว้อะไรแบบนั้นบนหน้า
If I had done a better job taking care of this family, you wouldn't have had to resort to this.ถ้าผมได้งานดีๆคงดูแลครอบครัวได้ คุณจะได้ไม่ต้องมาทำงานแบบนี้
Think of how pathetic their lives must be, if they resort to venting their anger on the Internet.คิดดูสิคะว่าำชีวิตเขาจะน่าสมเพชแค่ไหน ถึงขนาดจะต้องไปพึ่งอินเตอร์เน็ตเพื่อระบายความโกรธ
Let's resort to fair play.มาแข่งกันแบบแฟร์ๆดีกว่านะครับ
How badly did this company treat her that she would resort to something like this?บริษัทนี้ทำให้เธอลำบากขนาดไหน ทำให้เธอต้องทำเรื่องแบบนี้ลง
How could the ever so upright Scholar Lee Sun Joon resort to jealousy?ทำไมนิสิตที่ตรงอย่าง ลีซุนจูนต้องอิจฉา?
But as the days turned into years, the King and Queen were forced to resort to more desperate measures.แต่จากวันก็กลายเป็นปี พระราชาและพระราชินีจำใจต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด

resort to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall
訴える[うったえる, uttaeru] (v1,vt) (1) to raise; to bring to (someone's attention); (2) (See 理性に訴える) to appeal to; to call for; (3) to complain; (4) to sue (a person); to take someone to court; (5) (See 暴力に訴える) to resort to (e.g. arms, violence); (P)

resort to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on FR: dépendre de
เมืองชายทะเล[n. exp.] (meūang chāi) EN: resort town FR: ville côtière [f] ; station balnéaire [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resort to
Back to top