ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

renumerate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *renumerate*, -renumerate-

renumerate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตอบแทน[v.] (tøpthaēn) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า renumerate
Back to top