ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

render a decision

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *render a decision*, -render a decision-

render a decision ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัดสิน[v.] (tatsin) EN: decide ; render a decision FR: décider ; statuer ; juger ; porter un jugement ; trancher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า render a decision
Back to top