ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

removal van

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *removal van*, -removal van-

removal van ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
removal van (n.) รถบรรทุกสำหรับขนเครื่องเรือน Syn. moving van, furniture van

removal van ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umzugswagen {m}removal van [Br.]; moving van [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า removal van
Back to top